Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Dom Zdrojowy Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 1, ul. Kolejowa, Szczawno-Zdrój
bungulator: Bez wymiany okien?Byłem w nim 3 lata temu to stolarka okienna była katastrofalna i pamiętała pierwszych budowniczych.Przy opadach deszczu zaciekało potwornie do środka.
Hala generatorów, Boguszów-Gorce
RobertM: OK
Wnętrza schroniska, Rybnica Leśna
Popski: Dokładnie.
ul. Solicka, Szczawno-Zdrój
rajaser: W Szczawnie-Zdroju, kierowcy będą musieli jechać bardzo powoli. Pod koniec lipca na niewiele ponad kilometrowym odcinku ulic Solickiej i Kolejowej pojawią się przy przejściach dla pieszych aż trzy sygnalizatory świetlne. Co ważne, każdy z nich wyposażony będzie w radar kontroli prędkości. Ten nie będzie jednak wykonywał zdjęć. Będą one działały w ten sposób, że jeżeli kierowcy będą przekraczać prędkość ...
ul. Słowackiego Juliusza, Boguszów-Gorce
RobertM: Datowanie napewno późniejsze. Pierwsze trzy budynki osiedla po prawej stronie powstały w 1972, kolejne trzy w 1976 a kolejne jeszcze później. Według mnie to lata 1978-1979.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Jan R
MacGyver_74
Zed
Alistair
Wolwro
jawc
BOLEY
BOLEY
BOLEY
Alistair
BOLEY
Alistair
Alistair
Alistair
Jan R
J. Budziński z Kłodzka
Alistair
Wolwro
Wolwro
Tony
Tony

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Regulamin strony Poloniae Amici polska-org.pl
Autor: Administrator°, Data dodania: 2012-11-28 15:21:44, Aktualizacja: 2022-12-01 09:03:39, Odsłon: 137432

Obowiązuje od 20 grudnia 2004 (ostatnia aktualizacja - 01.08.2018 r.)

 

Wersja niemiecka - Deutsche Fassung

 

REGULAMIN strony Poloniae Amici  polska-org.pl

Regulamin ten jest zbiorem zasad i przepisów niezbędnych do prawidłowego działania strony internetowej Poloniae Amici  polska-org.pl.
Określa ramy tematyczne, zasady uczestnictwa przy jej współtworzeniu, warunki techniczne, których spełnienie jest niezbędne przy zamieszczaniu materiałów, zasady głosowania i komentowania obrazów oraz sposób administrowania stroną.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Strona jest własnością stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd stowarzyszenia (aktualne władze Wratislaviae Amici) pełniący również funkcję głównego administratora serwisu.

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Wratislaviae Amici powołuje Redaktora Naczelnego portalu, która odpowiada za prawidłowe działanie strony pod względem merytorycznym i technicznym.

§2. Zarząd stowarzyszenia oraz uprawnione przez niego osoby, czuwające nad jej właściwym funkcjonowaniem - zwane są dalej administratorami.

§3. Administratorzy podlegają bezpośrednio zarządowi stowarzyszenia. Są przez niego powoływani i odwoływani. Administratorzy są władzą wykonawczą - kontrolują i usprawniają właściwe działanie strony, egzekwują postanowienia regulaminu.

§4. Użytkownik strony to każdy, kto jest zalogowany na stronie i posiada na niej swoje konto.

§5. Użytkownikami mającymi uprawnienia administratorów są osoby nominowane na stanowisko redaktora portalu.

§6. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu strony poprzez:

1. Zamieszczanie na niej materiałów w postaci:

a) fotografii, za które uważa się archiwalny materiał graficzny,

b) zdjęć, za które uważa się własnoręcznie utrwalony obraz,

c) map geograficznych i kartograficznych,

d) planów miast i miejscowości,

e) fragmentów książek,

f) artykułów publikowanych w wydawnictwach prasowych i naukowych;

2. Tworzenie nowych obiektów;

3. Pisanie artykułów publicystycznych, jak i innych związanych z charakterem strony;

4. Branie udziału w dyskusji na forum;

5. Komentowanie i ocenianie zamieszczanych materiałów, z zastrzeżeniem §20;

pod warunkiem postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II RAMY TEMATYCZNE

§7. Strona ma charakter dokumentalny i historyczny.

§8. Celem strony jest zobrazowanie i opisanie przemian przestrzennych, urbanistycznych i architektonicznych poprzez prezentację fotografii historycznych, map i rysunków kartograficznych, jak również udokumentowanie stanu obecnego infrastruktury i innych przedmiotów kultury materialnej poprzez prezentację zdjęć współczesnych oraz zilustrowanie i opisanie historii materialnej Rzeczypospolitej Polskiej (np. różnego rodzaju wydarzenia historyczne).

§9. Strona jest wirtualnym albumem zdjęć i fotografii obrazujących urbanistykę, architekturę i infrastrukturę kraju, a także zbiorem map i rysunków kartograficznych oraz innych materiałów historycznych przedstawiających Polskę.

§10. Strona nie ma na celu promowania jakichkolwiek ideologii nazistowskich, faszystowskich czy komunistycznych (m. in. dot. fotografii z okresu od 1933 r. do 1956 r. w tym z okresu II wojny światowej), a zdjęcia i inne materiały nawiązujące swoją treścią do okresu totalitaryzmu mają tylko i wyłącznie charakter dokumentalny i historyczny.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRONY

§11. Każdy z użytkowników strony może zamieszczać na niej materiały (m. in. fotografie, zdjęcia, artykuły, fragmenty książek).

§12. Dodawane materiały powinny mieścić się w ramach tematycznych strony.

§13. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. W przypadku braku tych informacji materiały mogą zostać usunięte ze strony przez administratora.

§14. Obowiązuje całkowity zakaz publikacji zdjęć zamieszczonych w wydawnictwach książkowych, artykułach i pracach naukowych (zwanych dalej źródłami) oraz materiałów pozyskanych z innych serwisów internetowych (z wyjątkiem aukcji internetowych). Materiały z tych źródeł można publikować jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej (mailowej) zgody ich twórców / autorów lub wydawnictwa z którego pochodzą i przesłania jej na skrzynkę administracji strony przed dodaniem w/w materiałów na stronę; na adres: redakcja@polska-org.pl W innym przypadku zdjęcia zostaną natychmiast usunięte z adnotacją złamania §14 regulaminu (zgodę pisemną należy zeskanować).

§15. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, jednakże administratorzy strony traktują je jako powierzoną do publikacji kopię i mogą dokonywać skrótów i kompilacji w celu zapewnienia atrakcyjności strony i spełnienia wymagań merytoryczno-technicznych. Materiały mogą być także odrzucane w całości lub odsyłane autorowi do poprawy.

§16. Za umieszczone na stronie materiały wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je zamieszczający.

IV WARUNKI TECHNICZNE

§17. Każdy z użytkowników przed zamieszczeniem materiałów na stronie powinien je poddać odpowiedniej obróbce. W przypadku fotografii i zdjęć - graficznej, tekstu - gramatycznej i ortograficznej.

§18. Publikowane na stronie materiały powinny spełniać następujące warunki techniczne:

1. Typ obrazu (rozszerzenie) powinien być dobrany w zależności od tego czy chcemy przedstawić grafikę (grafikę wektorową, schemat, plan), czy opublikować fotografię/zdjęcie. Dla fotografii/zdjęcia odpowiednim rozszerzeniem jest JPG, a dla grafiki PNG.

2. Wielkość obrazu należy dobrać w zależności od wymiarów zdjęcia/fotografii, ilości szczegółów znajdujących się na nim oraz w razie potrzeby poddać kompresji graficznej. Można przyjąć, że plik o rozmiarze 1300 - 1400 pikseli na dłuższym boku nie powinien mieć więcej niż 500 kilobajtów.

3. Wymiary zdjęcia

a) Za standardowe wymiary fotografii współczesnej przyjmuje się obraz o wymiarze

od 1300 do 1600 pikseli na dłuższym boku.

Zakłada się, że krótszy bok zdjęcia powinien posiadać co najmniej 700 pikseli. Jeżeli uważamy, że fotografia zawiera dużo istotnych elementów (np. budynki na zdjęciu lotniczym, mapy, panoramy) wtedy plik może mieć większy rozmiar ale taki, przy którym obraz nie będzie nieostry;

b) Nie zamieszcza się zdjęć archiwalnych, w których krótszy z boków (wysokość lub szerokość) jest mniejszy niż 600 pikseli! Jeżeli uważamy, że wartość historyczna lub dokumentalna takiej fotografii jest duża - zdjęcie zamieszczamy po uprzednim powiększeniu w programie graficznym (do wymiaru co najmniej 600 pikseli szerokości lub wysokości). W przypadku gdy powiększenie archiwalnego zdjęcia do 600 pikseli krótszego boku będzie skutkowało widoczną utratą jakości dopuszcza się mniejsze rozdzielczości. Tak zamieszczone zdjęcie, po uprzednim uzasadnieniu w opisie, będzie rozpatrywane indywidualnie przez Administratorów.

 

4. Jakość zdjęcia wykonanego własnoręcznie powinna charakteryzować się równomiernym i odpowiednim stopniem naświetlenia i kontrastu, a także naturalną kolorystyką. Zdjęcia nie powinny posiadać miejsc przepalonych, niedostatecznie doświetlonych, rozmazanych i nieostrych. Kompresja zdjęcia powinna być wykonana w sposób niepowodujący znacznego pogorszenia jego jakości. Zdjęcia wykonane urządzeniami mobilnymi (komórki, tablety itp.) są dopuszczane do publikacji po akceptacji administracji.

5. Kadrowanie - własnoręcznie wykonane zdjęcia powinny przedstawiać obiekt w sposób pełny i przejrzysty - kadr powinien być dobrany do obiektu bądź jego detalu, tak by dany obiekt lub detal znalazł się w całości na zdjęciu. Zdjęcie powinno być tak wykonane, by obiekt będący tematem zdjęcia zajmował co najmniej 40% kadru. Nie zamieszcza się współczesnych zdjęć z dodanymi ramkami jak i zniekształconych obróbką w programach graficznych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć z datownikiem, znakiem wodnym (innym niż logotyp bądź adres serwisu Poloniae Amici  polska-org.pl), lub odnośnikiem do prywatnej strony.

§19. Publikowane zdjęcia/fotografie lub obiekty powinny być przez użytkowników w odpowiedni sposób dodane, przypisane i nazwane w celu utrzymania wymaganego porządku i chronologii.

1. Zamieszczanie zdjęć/fotografii
Przed dodaniem fotografii historycznej (lub innej nie będącej własnego autorstwa) do ulicy lub obiektu należy sprawdzić, czy na stronie znajduje się już identyczna fotografia. Dopuszcza się dodanie fotografii identycznej, w przypadku gdy dodawana przez użytkownika fotografia charakteryzuje się lepszymi walorami technicznymi w stosunku do wcześniej zamieszczonej. Należy jednak w takich przypadkach opatrzyć słabszą fotografię/widokówkę odpowiednim opisem, informującym administrację strony o duplikacie. Administracja skasuje wtedy fotografię/widokówkę o gorszych parametrach.

a) Jeżeli znamy budynek bądź ulice widoczną na fotografii, wtedy dodajemy ją do konkretnego obiektu lub ulicy. W przypadku ich braku, zakładamy odpowiednio nowy obiekt bądź ulicę;

b) Jeżeli zdjęcie przedstawia obiekt w miejscowości bez dzielnic i ulic zdjęcie dodajemy bezpośrednio do miejscowości;

c) Jeżeli na dodawanym zdjęciu widnieją obiekty znajdujące się przy kilku ulicach - zdjęcie takie zamieszczamy w obiekcie i przypisujemy go do widocznych tam ulic;

d) Jeżeli dodajemy zdjęcia tematyczne w danym obiekcie lub ulicy (np. detale kamienicy, wnętrza kościoła) - wtedy zdjęcia zamieszczamy w założonym przez siebie (bądź już istniejącym) podobiekcie;

e) Jeżeli znana jest dokładna lokalizacja obiektu i posiadamy uprawnienia do edycji mapy, wtedy do założonego obiektu dodajemy równocześnie znacznik na mapie (nie dotyczy podobiektów typu "detale kamienicy", "wnętrza kościoła", itp.).

2. Zakładanie nowych obiektów:

a) Przed utworzeniem nowego obiektu należy sprawdzić, czy obiekt znajduje się już na stronie. Należy zwrócić uwagę, że obiekt może istnieć pod inną nazwą;

b) Zakładany obiekt powinien być odpowiednio przypisany do ulicy/ulic, dzielnicy, miasta lub regionu oraz wszystkich z nim związanych kategorii tematycznych, a także innych obiektów mających z nim związek.Przykładem może być kamienica narożna, powinna ona zostać przypisana do obu ulic. Podobnie w przypadku parków, lasów, stawów itp. Obiekty te powinny być przypisane do wszystkich ulic, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie danego obiektu bądź przez niego przebiegają;

c) Jeżeli znamy numer posesji przy której stoi dany obiekt to uzupełniamy te informacje. Natomiast jeśli posesja posiada kilka numerów to wpisujemy pierwszy numer i ostatni oddzielając je myślnikiem (-), np.: 98-102

d) Jeżeli posesja oprócz numeru posiada znak tekstowy to wówczas wpisujemy go małą literą, np.: 12a-20 lub 42c.

3. Nazywanie założonych obiektów:

a) Wszelkie nazwy obiektów powinny zaczynać się z wielkiej litery. Nazwy obiektów nie powinny zawierać takich znaków jak kropka (.), dwukropek (:), średnik (;) czy ukośnik (/ lub \).

b) Nazwa obiektu powinna być aktualną nazwą funkcji jaką pełni bądź funkcji, którą pełnił w ostatnich dniach swego istnienia. Pierwszy człon nazwy powinien zawierać nazwę funkcji obiektu bądź nazwę obiektu - kolejne człony mogą zawierać bardziej szczegółowe informacje, np.:

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Adama Niezgódki,
Fontanna Neptuna,
Pałac Kowalskich i Nowaków (dawny),
Kamienica nr 20,

c) W przypadku obiektów tematycznych związanych z jakimś wydarzeniem bądź inwestycją pierwszy człon nazwy powinien zawierać rok (lub przedział czasowy), w którym dane wydarzenie miało miejsce, następnie myślnik (-) i nazwę wydarzenia, np.:

1997 - Powódź
1981 - Stan Wojenny
2003 - Wyburzanie kamienicy
2008 - 2010 Budowa hotelu

4. Zakładanie ulic
Znając nazwę ulicy przy której zostało wykonane zdjęcie i mając pewność, że ulica ta nie istnieje w bazie danych portalu - zakładamy nową ulicę. Jeżeli nazwą ulicy jest imię i nazwisko osoby - wtedy nazwę tworzymy zgodnie ze schematem :

Nazwisko Imię, funkcja, funkcja, np.:
Wyszyńskiego Stefana, kard.
Barbary, św.
Kowalskiego Jana, mgr, inż.

a) Wyjątkiem są przydomki, np. Królów "Kazimierza Wielkiego", a nie "Wielkiego Kazimierza"

b) Nie wpisujemy skrótów typu al. (aleja), ul. (ulica), pl. (plac), bulw. (bulwar), itp. - te skróty będą dodawane automatycznie.


V KOMENTOWANIE I OCENIANIE MATERIAłÓW

§20. Każdy użytkownik strony ma prawo do komentowania zdjęć i artykułów oraz warunkowo do oceniania zdjęć/materiałów. Warunkiem udostępnienia możliwości oceniania zdjęć jest opublikowanie na stronie minimum 30 zdjęć/fotografii odpowiadającym ramom tematycznym strony, przy czym nie wprowadza się limitu czasu w jakim okresie użytkownik ma dodać te zdjęcia/fotografie. Przy ocenianiu i komentowaniu materiałów użytkownik powinien przestrzegać określonych poniżej zasad, których naruszenie może skutkować zawieszeniem prawa do komentowania.

Zasady głosowania na zdjęcia/fotografie :

1. Głosowanie ma na celu selekcję lub wyróżnienie zamieszczanych materiałów, zatem podstawowym kryterium powinny być ramy tematyczne strony (patrz pkt II).
2. Pod uwagę powinna być brana także wartość merytoryczna.
3. Głosując na fotografię należy wziąć pod uwagę wartość dokumentalną i historyczną - jakość techniczna tych materiałów nie powinna być stawiana na pierwszym miejscu, może być jednak traktowana jako ich dodatkowy walor.
4. Głosując na zdjęcie należy ocenić nie tylko wartość dokumentalną, ale także w dużym stopniu warsztat pracy fotografa - czyli jakość zdjęcia, wkład pracy wniesiony w wykonanie fotografii - czyli pracochłonność oraz ogólne walory estetyczne.
5. Materiały, które w głosowaniu publicznym zostaną ocenione poniżej "3,0" trafiać będą do działu zdjęcia do usunięcia.

§21. Własne komentarze do zdjęć i artykułów powinny mieć charakter merytoryczny, wnosząc istotne treści, mające na celu poszerzenie wiedzy innych użytkowników na dany temat, mogą także być sformułowane w formie pytania związanego ze zdjęciem bądź artykułem.

§22. Nie dopuszcza się komentarzy polemizujących, niezwiązanych z tematem (patrz §21), niosących obraźliwe i dwuznaczne sformułowania w kierunku innych użytkowników jak również zawierające słowa powszechnie uważane za wulgarne. Tego typu wypowiedzi będą natychmiastowo usuwane.

§23. Komentarze mające na celu zwrócenie uwagi administracji strony na kwestie techniczne powinny być zakładane na forum, z podaniem odnośnika do zdjęcia lub obiektu, którego dotyczą, lub przesyłane na skrzynkę: redakcja@polska-org.pl

§24. Dyskusje niezwiązane bezpośrednio z tematem zdjęcia bądź artykułu przeprowadza się na forum https://polska-org.pl/forum/forums/list.page

VI ADMINISTROWANIE STRONĄ

§25. Administratorzy powołując się w uzasadnieniu na odpowiedni punkt regulaminu mają prawo usuwać materiały niespełniające podstawowych kryteriów przyjętych na stronie (niemieszczących się w ramach tematycznych), bez względu na ich noty w głosowaniu publicznym, a także kasować niewłaściwe komentarze - kierując się utrzymaniem porządku na stronie, zachowaniem właściwego poziomu merytorycznego i technicznego zamieszczanych materiałów oraz odpowiedniego poziomu dyskusji.

§26. Administratorzy mają uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników, tj. do zmiany loginu, konta e-mailowego, hasła, dziennego limitu zdjęć, a także przyznawania uprawnień w zakresie edycji obiektów oraz zasięgu tych uprawnień (tj. powiatów, w których uprawnienia te będą funkcjonowały)

§27. Materiały usuwane przez administratorów ze zbiorów strony, trafiać będą do działu "Zdjęcia do usunięcia" z podaniem przyczyny takiej decyzji. W dziale tym pozostaną przez okres 72 godzin, po czym zostaną skasowane automatycznie.

§28. Materiały z działu "Zdjęcia do usunięcia" mogą być również odsyłane ich autorowi, w celu ich poprawienia.

§29. Administracja strony zastrzega sobie prawo do ułaskawiania źle ocenionych materiałów w ww. głosowaniach.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30. Utworzenie własnego konta (pierwsze logowanie) na stronie oznacza obowiązek przeczytania i akceptację przepisów niniejszego regulaminu.

§31. Użytkownicy posiadający konta (zalogowani) przed wejściem w życie niniejszego regulaminu są zobowiązani do jego przeczytania i przestrzegania.

§32. Niestosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje upomnienie, zablokowanie oraz usunięcie przez administratora konta ze strony i publiczne ogłoszenie tej decyzji.

§33. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma Zarząd stowarzyszenia, a następnie uprawnieni przez niego administratorzy główni (Redaktor Naczelny i jego zastępcy).

§34. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

§35. Niniejszy regulamin nie podlega publicznej dyskusji na forum publicznym.

§36. W sprawie postanowień niniejszego regulaminu przysługuje użytkownikom prawo składania wniosków do administracji strony, na skrzynkę pocztową: redakcja@polska-org.pl , w terminie 3 tygodni, począwszy od dnia jego publikacji lub zmiany treści.

§37. Uczestnictwo na stronie nie jest obowiązkowe.

§38. Każdy kto zechce wykorzystywać zdjęcia/fotografie lub artykuły znajdujące się na stronie Poloniae Amici  polska-org.pl będące autorstwa użytkowników lub będące w ich posiadaniu, zobowiązany jest uzyskać zgodę danego użytkownika i podać informacje o źródle oraz autorze (właścicielu materiałów).

§39. Kwestie sporne winny być zgłaszane na skrzynkę: redakcja@polska-org.pl . Administracja strony jest zobowiązana w ciągu 7 dni do udzielania użytkownikowi odpowiedzi, która powinna zawierać uzasadnienie z podaniem informacji o naruszonym punkcie regulaminu bądź kryteriów powodujących interwencję.

Autorzy: ToMeK, michael.vratislaviensis, Yahoo
przy współudziale Argestesa, PP, Siloya, MT., jackaq
Aktualizacja: moose, Mmaciek, Virzzz


/
/
/ 7 /